Data- og privatlivspolitik

Hos PGF Service går vi højt op i at beskytte og respektere dit privatliv.

Data- og privatlivspolitik

Denne politik forklarer hvornår og hvorfor vi indsamler, anvender, og deler personlige oplysninger vedrørende folk som anvender vores hjemmeside og applikationer, eller som kontakter os over e-mail 

Ved at anvende vores online tjenester eller kontakte os, godkender du denne datapolitik og dermed også vores behandling af dine persondata. Du giver os derudover også tilladelse til at kontakte dig igennem digitale kommunikationskanaler.

Kontakt os venligst på Peter@pgfservice.dk med spørgsmål om databeskyttelse.

POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER


1. Om privatlivspolitikken

    Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig som kunde om, hvorledes PGF Service ApS behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder        du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

2. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

   Vores overordnede formål med at behandle dine personoplysninger er at administrere dine indkøb hos os. Herudover har vi til formål at forbedre og                 videreudvikle vores produkter og give dig en bedre kundeoplevelse. Dine personoplysninger er således nødvendige for at gennemføre konkrete handler
​   og herudover gør de os i stand til at udvikle og optimere vores produkter.

3. Indsamling og typer af personoplysninger

   Når du som kunde foretager et køb i vores virksomhed, registrerer vi nødvendige personoplysninger om dig i relation til dit kundeforhold.

   Vi indsamler dine personoplysninger på følgende måde og fra følgende kilder:

 Du afgiver selv dine personoplysninger til os i forbindelse med et køb af vores produkter i vores fysiske butik, via vores hjemmeside eller telefonisk, i                forbindelse med dit abonnement på nyhedsbreve og ved at udfylde vores spørgeskemaer

 Du benytter dig af sociale medier så som Facebook og Instagram, hvor du ved at følge og eventuelt kommentere vores opslag eller benytte funktioner            som eksempelvis Like, Share eller hashtags kommunikerer med os.

 De personoplysninger, som vi behandler om dig, udgør navnlig:

    Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

 Betalingsmiddel, pris og købshistorik

​4. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

    Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for beskyttelsen af dine personoplysninger, når du handler med os. Vores              behandling af dine personoplysninger sker altid i overensstemmelse med nationale og internationale regler og standarder.

Behandlingen af dine personoplysninger sker, når mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:

 Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af den købsaftale, som du er part i og indgår i forbindelse med køb af vores produkter.

 Du har givet dit frivillige, specifikke, informerede og utvetydige samtykke, eksempelvis når du samtykker til modtagelse af vores nyhedsbreve.

 Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse for vores virksomhed, eksempelvis opbevaring af regnskabsmateriale i en given periode.

 Behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eksempelvis i tilfælde af en tvist om et givent produkt.

 Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, der vejer tungere end dine interesser. Vores legitime interesse kan f.eks. være at            målrette vores tilbud og annoncer til dig med henblik på forbedring af din kundeoplevelse.

​5. Modtagere af dine personoplysninger

    Vi udveksler alene dine personoplysninger med de modtagere, som er nødvendige i forbindelse med dit kundeforhold hos os. Vi udveksler                                personoplysninger med følgende:

 Banker og pengeinstitutter, når du foretager et køb hos os.

 Vores samarbejdspartnere og leverandører, som vi har godkendt til at bistå os i forbindelse med vores virksomhed.

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS.

​6. opbevaring og sletning af dine personoplysninger

    Vi opbevarer alene dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil oplysningerne behandles. Dine                          personoplysninger vil derfor bliver slettet i overensstemmelse med følgende procedurer:

 Regnskabsoplysninger i forbindelse med dine køb vil blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

 Dine abonnementsoplysninger vil blive opbevaret, indtil du opsiger abonnementet.

 Oplysninger, som du har afgivet i relation til spørgeskemaundersøgelser, vil blive slettet eller anonymiseret efter afrunding af undersøgelsen.

​7. Dine rettigheder

   Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan
​   du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Det skal dog understreges, at nogle af rettighederne ikke er absolutte, men alene gælder under visse       omstændigheder.

7.1 Retten til indsigt

     Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og i den forbindelse ret til information om:

 Formålet med behandlingen.

 Kategorierne af personoplysninger.

 Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de fornødne garantier for overførslen.

 Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne.

 Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger.

 Retten til at klage til Datatilsynet.

 Hvorfra dine personoplysninger stammer.

 Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering og i den forbindelse minimum oplysninger om logikken her i samt betydning og de                        forventede konsekvenser heraf.

​7.2 Retten til berigtigelse

     Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige                   personoplysninger.

​7.3 Retten til sletning

     Du har til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet, eksempelvis hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du                 trækker samtykket tilbage.

​7.4 Retten til begrænsning

      Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med at rigtigheden af                                          personoplysningerne bestrides.

7.5 Retten til dataportabilitet

      Når vores behandling foretages automatisk, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret,        almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden forhandler.

7.6 Retten til indsigelse

      Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du i øvrigt på ethvert tidspunkt ret til at trække dit samtykke tilbage. Bemærk, at en tilbagetrækning af dit samtykke ikke vil berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for din tilbagetrækning af samtykket.

8. spørgsmål og klage

    Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os på:

PGF Service ApS, Skovlytoften 23, 2840 Holte, CVR: 33219377, tlf: 20102007, email: peter@pgfservice.dk

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

​9. ændringer til privatlivspolitikken

    Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på                    databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: 25/5 2018

 
 
Scroll to Top